Přípravné dřeviny

Po 2. sv. válce a ještě v 50. letech byly velkým problémem těžko zalesnitelné kalamitní holiny, nedostatek pracovních sil i sadebního materiálu. Pracovníci VÚLH v Opočně tenkrát věnovali mnoho pozornosti také použití přípravných dřevin na kalamitních holinách. Nabízím tři články Vladimíra Zakopala, naskenované ze starých ročníků LP. Informace jsou to natolik zajímavé, že mi snad prominete skenování z počmáraných originálů...

Přínos břízy pro zalesnění našich kalamitních holin (LP 1958, č. 11, 487-491)

Kdy, jak a v jakém rozsahu kultivovat břízu na holiny (LP 1960, č. 7, 292-296)

Význam pomocných dřevin pro růst kultury (LP 1963, č. 2, 80-83)

Vladimír Zakopal publikoval i v časopisu Lesnictví a dalších, viz Publikační činnost VÚLHM Opočno. Pokud byste někdo měl další Zakopalovy práce (mimo LP), budu vděčný za zaslání kopie.

 

Co se stalo s naším výzkumem, že na tyto práce nenavázal? Jak obtížně se dnes - po víc jak 50 letech od uvedených výzkumů - názory na přípravné dřeviny mění, ukazuje následující úvaha M. Košuliče st.

Přípravný les pro klimaxové dřeviny na holinách – ano či ne?

Milan Košulič st.

Ekologicky málo povzbudivé poznatky o obnově kalamitních holin na Slovensku, které mně sdělil přítel po návštěvě Tater počátkem února 2010 – které s podivem byly ještě beze sněhu – když je viděl na vlastní oči, mně daly podnět, abych se znovu vrátil k významu pionýrských dřevin v evoluci lesního ekosystému. V nedávné minulosti žhavé, ale dodnes nechladnoucí téma. Znovu prožívá recidivu diskusních názorů na pionýrské dřeviny pro obrovský rozsah obnovy kalamitních holin posledního desetiletí jak na Slovensku, tak u nás. K námětu se vracím již „nevímpokolikáté“ zvláště po diskusi, v níž naposledy asi před čtyřmi roky zazněly ke „Stanovisku vědců…k ochraně českých lesů“ ekologicky prapodivné postoje. Mimo jiné názor jednoho z diskutujících byl takový, že mne doslova „zvedl ze židle“ a který musím opět opakovat jako podklad mého protinázoru:

„Zásadně mylné je tvrzení, že klimaxové dřeviny (smrk, jedle, buk) nerostou na holinách bez ochrany přípravných dřevin. Tyto dřeviny se vysazují bez pionýrských druhů již nejméně 200 let a odrůstají bez jakýchkoliv problémů. Že by se lépe vyvíjely pod ochranou porostů přípravných dřevin, vylučuji, a nikdy to nebylo prokázáno. U smrku jde o vyložený nesmysl, buk a jedle vyžadují určitý stupeň zástinu – lépe však dospělého porostu než předrůstavé břízy. Bříza je v našich podmínkách spíše plevelná dřevina a velice agresivní, na řadě stanovišť (zejména borových) se musí opakovaně vysekávat. Používání olše jako přípravné dřeviny se propagovalo v 60. letech minulého století. Pro naprostý neúspěch se od tohoto nápadu po několika letech ustoupilo. Určitý význam měla výsadba a výsev pionýrských druhů (bříza, jeřáb, olše šedá) na imisních holinách na hřebeni Krušných hor v 60. až 80. letech. Dnes se zde zbytky těchto porostů v pruzích vysekávají a vysazuje se zde smrk a buk. Závažným důvodem proti širšímu používání pionýrských dřevin je i stránka ekonomická. Kromě nákladů na dvojí zalesnění přistupují i náklady na alespoň částečnou likvidaci dospívajících jedinců těchto druhů a zejména ztráta produkce dřeva po x letech (5-25?), ke které by došlo zpožděnou výsadbou klimaxových (hospodářských) dřevin. Finanční výnos z dřevin pionýrských je prakticky nulový, někdy i ztrátový. Argumenty, že v přírodních podmínkách se klimaxové dřeviny touto cestou obnovují, jsou zcela zavádějící a vědomě neuvažují s významným faktorem v lesnictví – tj. s časem.“

Jak je tomu ve skutečnosti

Po takovém odsudku umělého napodobení přírodního procesu obnovy na holinách, sukcese, zopakuji ještě jednou stručně to, co jsem v této věci napsal již několikrát, i když z toho nemám potěšení, protože jsem roztrpčen postoji mnoha českých (patrně i slovenských) lesníků k ekologickému hospodaření v lesích. Pochopil jsem neotřesitelnou víru některých diskutujících v naprostou pitomost počínání přírody obnovovat se na holinách sukcesí, takže uvádím dále, jak je tomu ve skutečnosti.

 

1) Patrně málo známým, ačkoliv stejně důležitým důvodem pro využívání přípravných porostů pionýrských dřevin na holinách jako ochranná funkce pro cílové dřeviny, je zachování přirozeného růstového rytmu a normálního zastoupení klimaxových genotypů cílových dřevin. Budou­ li totiž klimaxové dřeviny nadále kultivovány na větších holinách bez ochrany správného vývoje pionýrů, dříve nebo později se jejich již tak dost narušený genetický systém posune někam úplně jinam. Stanou se z nich pionýři, jakými je dnes již je většina populací smrku. Stanou se z nich bukobřízy, bukojeřáby, jedlobřízy a podobné genetické znetvořeniny, podobné již vzniklým smrkobřízám či smrkojeřábům. Naší generaci se to již mstí u smrku, u ostatních dřevin to patrně čeká naše potomky, pokud se lesnická praxe zásadně nezmění. Příštím generacím totiž pokračujícím pasečným hospodářstvím lesa věkových tříd pokládáme základ pro jiné typy dnešních klimaxových dřevin. Protože pasečné hospodářství neuznává a tedy ani neusiluje o věkovou a prostorovou diverzifikaci, ekologicky odpovídající evoluci jedle a buku, budou tyto dřeviny velmi pravděpodobně trpět podobnými bioekologickými neduhy, jaké dnes už pozorujeme u smrku. V tom, aby se tak nestalo, spočívá podstata zachování trvalosti lesa, jako morální závazek ba povinnost pro budoucnost. K tomu cituji Korpeľa (1991): „Uvedené dřeviny (bříza, osika, jíva, jeřáb a mnoho dalších) umožňují vznik přípravného lesa, který osídlovací funkci v sukcesním nástupu lesa plní kontinuálně od začátku poledové doby. Tak se připravují podmínky pro nástup (obnovu) náročnějších stinných nebo polostinných dřevin původního (klimaxového) lesa (např. smrku, jedle, buku, dubu, javoru apod.).

 

2) „Zásadně mylné je tvrzení, že klimaxové dřeviny (smrk, jedle, buk) nerostou na holinách bez ochrany přípravných dřevin.“ Samozřejmě, že rostou, a zdánlivě dobře. Ale je to skutečně dobře? Kaňák v této věci zmiňuje výrok archangelského profesora Melechova (1934): „Výzkumy ukazují, že smrk se někdy vyskytuje jako pionýr lesa po holosečích a požáru v oblastech, kde se tyto vlivy často opakují.“ Poté v r. 1997 Kaňák ještě uvádí svá pozorování vývoje smrkových náletů na rozhraní smrčin a nekosených luk na Šumavě v 50. letech a vysvětluje jej takto: „Pionýrské genotypy v populaci klimaxového smrku nejdříve vytvoří řídký přípravný porost (totéž platí pro případ uváděný Melechovem). Jím se připraví příznivé podmínky pro další nálety semen z téhož zdroje. Ale stále více se pod ochranou přípravného porostu téhož smrku uplatňují klimaxové typy jedinců. Ty jsou pak schopné vytvořit postupem času závěrečné (klimaxové) stadium lesa.“ K tomu se vyjádřil i Míchal (1995): „Jednorázovou obnovou lesa přirozené druhové skladby na holé ploše bychom podle mého soudu dali další generaci lesa do vínku růstovou dynamiku lesa přípravného a předurčili do budoucna existenci souvislých ploch stadia zralosti – optima, které se v přírodním lese nevyskytují a mají – při všech myslitelných provozně technických výhodách – minimální ekologickou stabilitu.

 

3) Jinak je tomu při umělém vnášení klimaxových druhů, včetně smrku, přímo na paseky. Přitom tyto dřeviny pochopitelně nepovažujeme z žádného hlediska za přípravný porost. Naopak od nich očekáváme konečný, plně produktivní a odolný les s parametry podobnými normálního klimaxu, odolnost a vysokou produkci. K takovému stavu tam však v zásadě nemůže dojít. Důsledky takového vývoje ekosystému na holinách jsou pak kontraproduktivní: předčasná kulminace růstu takto dotčených dřevin a jeho brzké skončení, podstatně kratší fyzický věk stromů, zhoršení zdravotního stavu, pronikavé snížení výnosů v budoucnosti, když se reprodukce na holinách opakuje, kalamitní rozvrat (viz soudobý smrk). Stupeň špatných důsledků takových jevů závisí jednak na podílu jednotlivých genotypů, jednak na tom, kolikrát již došlo k obnově cílových dřevin na holinách. Geneticky nežádoucí důsledky se mohou dostavit hned v této nebo v některé další generaci porostu. Zmíněné jevy pak musí být pracně a draze napravovány intenzivní pěstební péčí. Přesto většinou se sníženou produkcí a stabilitou lesa. Proto je mylné tvrzení, že tyto dřeviny odrůstají bez jakýchkoliv problémů i po dvěstěleté opakované obnově na holinách bez přípravných porostů. Naopak, taková praxe pravděpodobně byla a je příčinou mnoha zásadních funkčních selhání současných lesních ekosystémů již déle než jedno století. Výzkumy a praxe to dokládají (např. Bergman 1994, zkušenosti ze severní Francie, typické právě nekvalitními bukovými porosty vzniklými z umělých výsadeb na holých plochách).

 

4) Skutečnost, že kultury klimaxových dřevin rostou pod clonou mateřského nebo přípravného porostu někdy pomaleji (např. Peřina 1973, 1977, Čížek 1977), jindy naopak rychleji (Podrázský 1997), je důsledek nejen vlastností stanoviště a aktuální ekologické situace, ale i (ne­ li hlavně) zastoupením různého podílu pionýrských a klimaxových genotypů, o němž dopředu nic nevíme. Navíc je obecně známo, že růst nárostů klimaxových dřevin v přírodních lesích pod jakýmkoliv porostem (mateřským či přípravným) je zpravidla pomalejší. Jde tedy o přirozený růstový rytmus, který nemůžeme přírodě vytýkat, naopak spíš jej napodobovat.

 

5) Odpůrcům PBL asi také unikly informace o tom, že mnoha šetřeními byly vlivy přípravných (ochranných) porostů na klimaxové dřeviny na holinách za různých ekologických situací prokázány, což se v diskusích často popírá. Dále uvádím stručný přehled těch, o nichž se učí snad na každé lesnické škole:

  • vlivy na půdu a přeneseně na rostliny (Němec 1960, Zakopal 1958, Ferda 1963),

  • bioklimatické účinky (Zakopal 1954, 1955), z toho zejména ochrana proti mrazu (Toman 1961),

  • vlivy na přízemní vegetaci (Jirgle 1980, Peřina 1984, Pospíšil 1984),

  • v ochraně proti zvěři (Pěnčík 1954, Kessl a kol. 1957, Švarc a kol. 1981),

  • při přeměnách smrkových a borových monokultur (Konias 1951, Čížek, Kratochvíl, Peřina 1959, Peřina 1960, Lokvenc a kol. 1992 aj.),

  • při zalesňování holin, zvláště kalamitních (Pěnčík 1954, 1958, Kessl a kol. 1951, Konias 1951, Jirgle 1980, 1988).

 

6) Nad některými názory stále více kroutím hlavou, např. že bříza je v našich podmínkách spíše plevelná dřevina a velice agresivní. Takový názor znám skoro 50 let, kdy nám i jedinou břízu ve smrčině vytýkala a trestala za ni snad každá kontrola. Je to naopak pravý pionýr, vysoce slunná dřevina, mj. i proto nepříliš konkurenčně mocná, zato s blahodárnými bioekologickými účinky (Bradáč 1958, Zakopal 1958, Jirgle 1980, Míchal 1994 aj.), bez zvláštních potíží pěstebně zvládnutelná, když se to umí. Likvidovat břízu v borových porostech považuji přímo za pěstební omezenost. Podle Zakopalova (1958) výzkumu borovice ve směsi s břízou, která ji mírně předrůstala, byla za 4 roky po výsadbě borovice o 26 % vyšší než sousední borová kultura bez břízy. Vrůstavé až úrovňové postavení břízy vůči borovici působí velmi příznivě na jemnější a kratší zavětvení borovice a tím její lepší čištění. Přitom zvyšování procenta bočního ovětvení zůstává trvale za zvýšením procenta výškového přírůstu. Výchovný účinek břízy na tvarování koruny a kmene borovice je patrný ještě po mnoha letech. Rovněž směs dubu s břízou poskytuje velmi dobrý pěstební výsledek. Jedna z informací o tom pochází z Horního Bavorska (AFZ–Der Wald 12/1999, in LP 9/1999, dostupné na http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1762/160/). Je skutečně hodna přečtení. Takže mně nic neříkejte o bezduchémvysekávání břízy nejen v borových kulturách a mlazinách, natož o její „plevelnosti“ a agresivitě. A kdo neumí pracovat s olší jako pionýrem, musí se to naučit a pak uvidí, jaké divy se s ní dají na pasekách konat pro podporu nejrůznějších hospodářských dřevin třeba při přeměnách smrkových a borových monokultur a při zalesňování kalamitních holin (zkušeností s ní mám na malých i velkých holinách habaděj, a to od hor po nížiny – vysázel jsem jí v minulosti desetitisíce). To, že se v Krušných horách zbytky pionýrů jako přípravných porostů v pruzích vysekávaly a holé pruhy zalesňovaly smrkem a bukem, jsem asi před 15 roky skutečně viděl (nevím, zda se tak děje dosud); divil jsem se, a také jsem otevřeně nesouhlasil. Ale prosím, nikomu nechci lézt do zelí, které neznám (jenom vím, že se tam vysévala bříza nejrůznější provenience, takže její konce byly a jsou často neslavné…).

 

7) Finanční přínos z pionýrských dřevin vůbec nemusí být nulový, ba ztrátový, jak se někdy uvádí. Cožpak se neví, že bříza se přinejmenším v samovýrobě dobře prodává na palivo, o které je a bude snad vždycky zájem. Nemluvě o možnostech řádným pěstováním ze všech pionýrů vypěstovat užitkové sortimenty; např. v Polsku, pokud vím, je bříza ceněna jako vláknina, nemluvě o známém skandinávském „březovém“ hospodářství. Tlusté břízy, osiky nebo olše budou vždycky dobře prodejné. Další podrobné informace, tentokráte o dvojvrstvových, dvojsečných porostech břízy a osiky se smrkem, jedlí nebo bukem, javorem, lípou apod., sdělují Korpeľ a Saniga (1995). Jde o porostní formy smíšeného lesa vznikající převážně spontánně ve skandinávských a pobaltských zemích a v Rusku, kde bříza nebo osika vytváří od počátku, příp. dodatečně vznikající ochrannou etáž pro další zmíněné dřeviny. Když uvážíme, že v našich podmínkách je možné dosáhnout při kratším mýtním věku jak osiky tak i smrku o 20-30 let asi o 20-25 % vyšší objemovou produkci při větších dimenzích, bude se tato kombinace i u nás jevit jako perspektivní, zvláště v imisních oblastech“, uvádějí Korpeľ a Saniga (1995).

 

8) Považovat vznik klimaxových dřevin na holinách přírodním způsobem, tj. přes přirozeně vzniklý přípravný porost, za „zavádějící“, za jaký jej mnozí ještě považují, cítím jako ekologickou aroganci, ztrátu úcty k přírodě. On vlastně zavádějící je, ale k šetrnému obhospodařování lesa způsobem blízkým přírodě. Zaklínací argument – ekonomika – je tady irelevantní. Neboť již od dob Gayerových (z konce 19. století) se v lesnictví tušilo, že v pěstování lesů jsou dlouhodobě nejekonomičtější takové operace, které co nejvěrněji napodobují přirozené procesy.

 

9) Samozřejmě, že faktor času je důležitý a musí se brát na vědomí, ale jinak než v pasečném hospodářství. Delší trvání některých přírodních procesů, než jak jsme zvyklí při pasečném hospodaření, však není ekonomickému obhospodařování lesa na závadu. Nevyužívání přírodních procesů, byť vyžadují více trpělivosti, je jedním z nejhorších prohřešků proti přirozenému běhu věcí a ekonomice LH. Např. krátkými obnovními a zmlazovacími dobami les zbavujeme možností uplatnit přirozený proces autoredukce, samočištění stromů od větví a přirozenou strukturalizaci jako mocný ekostabilizační faktor. Tyto spontánní samořídící schopnosti lesa pak musí člověk zbytečně, iracionálně nahrazovat velkými kvanty dodatkové energie, práce a nákladů. To vše nemá s biologií lesa nic společného. Samozřejmě, že při hospodářském využívání lesů nepůjde o návrat k „nekonečným“ časovým cyklům pralesů. Ale nic by nemělo bránit tomu, abychom v rámci přijatelných limitů obmýtních dob, v podstatě většinou těch stávajících, prodlužovali ty doby vývojových fází lesa a s nimi spojené přírodní procesy, které jemu i člověku prospívají. V rámci stávajících obmýtí tím nedochází k žádné produkční újmě, ba naopak: mimo shora zmíněné autoregulační procesy i světlostním přírůstem na předržované zásobě a dorůstáním slabých stromů do tlustých. Přitom lze většinu stromů vytěžit až v době jejich plné zralosti, tzn. se zvýšeným produkčním efektem a s vrcholně užitečnými vlivy na podrost. Nápravu je třeba hledat v tom, že ekologickým opatřením dáme větší šanci se prosadit v náš i lesní prospěch jen smysluplným časovým řízením práce v lesích. A to na bázi i diferencovaných výběrných těžeb. Ale to už je jiná velká kapitola jiného, kombinovaného, v zásadě však neholosečného obhospodařování lesa, jiné, budoucí etapy jeho správy.

Ani snad nemusím říkat, že na otázku položenou v nadpisu lze odpovědět: ANO.

 

 

 

 

Komentáře

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hi would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different
then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

Also visit my web page: keyword [Shela]

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hello my friend! I want to say that this post is amazing, great written and include almost
all vital infos. I would like to see extra posts like this .

Here is my webpage; Christiane

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

These are then processed for the stripping the cuticle. Combing ensures that the straightening product
is distributed evenly and that your hair is free of all
tangles and knots. Click here to know more about Chi Hair Straighteners.

Here is my blog :: how to press hair (manifest-joy.com)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I was suggested this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him
as nobody else know such detailed about
my problem. You are wonderful! Thanks!

My homepage potato777.info

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Gsa search engine ranker fracture This item can run unendingly as well as
make back links for you 1 Day a day.

Here is my page source ( http://subscriber.techweekeurope.co.uk - http://subscriber.techweekeurope.co.uk/profile/login.php?continue=http%3... )

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Due to such unethical practices, many unfortunate customers have suffered from severe hair fall and damaged hair.
However, most treatments can use chemicals that
are harsh on the hair and unsafe for the user. Only 10-15 minutes you can straighten or curl
your hair with hair straighteners.

Here is my homepage how to press hair (http://afamiaelsham.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=84841)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Get out of debt today. Bankruptcy is a dirty scary word.
But oncde you learn the ins and outs of bankruptcy
it is not so scary anymore. In fact, you may conclude it is your best chance at starting a
new future.

Here is my webpage ... cfpb allega-tions against cashcall

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

you're in point of fact a excellent webmaster. The web site loading pace is incredible.
It sort of feels that you're doing any distinctive trick.
In addition, The contents are masterpiece. you've performed a
fantastic task in this matter!

My homepage ... chamberlain garage door opener parts

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

The jackals had devoured the meat and hyenas had cleaned the
bones. s Big Five Game reserves such as Pumba Private Game
Reserve. In this article, we will discuss different federal land areas
that allow hunting.

Look at my page: أنواع الضبع (pingouin.bzh)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Sugestões: Dieta Funcional e Dieta de Reeducação Alimentar Espero que goste das dicas.

Também visite meu network : Pedro Enzo

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers?
I'd really appreciate it.

My website :: Alfonzo

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Thanks for the good writeup. It actually was a amusement account
it. Glance complicated to more brought agreeable from you!
By the way, how couldd we keep in touch?

Feel free to surf too my blog post ... Lieselotte

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

{This is an integral aspect of business growth for the entrepreneur because it involves
having several people from one industry in a single setting, discussing issues pertinent
to the business|Many times it has been said that education is the key
to success ' and DC believe it|iii)

Have a look at my blog post - custom exhibition stands Moscow (leader.emmanuelumc.org)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Then a neutraliser bonds the structure again and makes hair straight.

Quality real natural splendor costs rather a lot more
but they can be worth a pretty penny. Aside form Yuko System, Ionic Hair Retexturising is also one of the latest Japanese hair straightening techniques,
it locks in moisture and nutrients during the ironing process, to improve
the condition as.

My web page; what does a hot oil treatment do for your hair; travilz.com,

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Ice making industry sees a rapid development in recent years, but few people know exactly the general knowledge of ice making machine for sale in the market.

These three simple maintenance keys will help any homeowner to
keep their refrigerator in top condition. If the light comes on when you open the door, Firstly, you
need to see.

Feel free to surf to my blog best cooler

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I comment when I appreciate a article on a website or I have something to valuable
to contribute to the conversation. It's caused by the passion displayed in the article
I read. And after this post Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví.
I was actually excited enough to drop a thought :-P I
actually do have a couple of questions for you if you tend
not to mind. Is it simply me or does it look like like some of the responses look like they are coming from brain dead individuals?

:-P And, if you are posting on additional places, I'd
like to follow you. Could you list the complete urls of your communal pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

Visit my blog - http://drugrehabarkansas.github.io

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

You really make it seem so easy along with your presentation but I find this topic to
be really one thing that I believe I would never understand.
It seems too complex and very huge for me. I am having a look ahead in your
next post, I will attempt to get the cling
of it!

Feel free to surf to my web-site :: Bagoes Teak Furniture

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Simply desire to say your article is as amazing.
The clarity in your post is just great and i can assume you are an expert
on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.

Here is my webpage :: www.addonit.se

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I savour, cause I found just what I used to be taking a
look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
Bye

my web site - dht hair loss

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

We're a group of volunteers and opening a new scheme in our
community. Your site provided us with valuable info to
work on. You have done an impressive job and our
whole community will be thankful to you.

Feel free to visit my web blog: school for funeral directors

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Appreciate this post. Will try it out.

Also visit my web-site totobet

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating
it but, I'd like to send you an email. I've got some recommendations for your blog you might be interested
in hearing. Either way, great site and I look forward to
seeing it improve over time.

My website :: live Result hk

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I believe everything typed was actually very reasonable.
But, think about this, what if you wrote a catchier post title?
I ain't suggesting your information is not good., but suppose you added something that grabbed people's attention? I mean Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví is kinda vanilla.
You could peek at Yahoo's home page and see how
they create article headlines to get viewers to open the links.
You might add a related video or a pic or two to grab readers excited
about everything've written. In my opinion, it could bring your posts a little livelier.

Here is my site; sgp senin

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Another very important place to visit to Tsavo West is the famous Mzima Springs an oasis in the dry savannah.
We intend to save as many as we can, buy land for conservation and preserve the
bio diversity habitats for the animals. This area is surrounded
by the Mana Pools National Park.

my blog ... أنواع الضبع ( http://www.zettabyte.ws/ - http://www.zettabyte.ws/devwiki/index.php?title=Convenient_%D8%A3%D9%86%... )

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

It is important to know how to lock moisture into your hair.
Quality real natural splendor costs rather a lot more but they can be worth a pretty penny.
For Round shaped face: Use hairstyles with high bangs.

Feel free to surf to my weblog; how to do a hot oil treatment on natural hair (xyydty.com)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

And for those with triangular shaped faces, more
height and fullness should be present at the
crown. When it starts boiling stop heating, sieve with a fine cloth and keep in a bottle.
However, there are different types of oil that can be applied to the hair that will make
it smell good and also address the issue of dry scalp, dandruff and rough hair.

Feel free to visit my website ... can you leave hot oil treatment in your
hair (http://c2age.com/)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

{This is an integral aspect of business growth for the entrepreneur because
it involves having several people from one industry in a single setting, discussing issues pertinent to
the business|Many times it has been said that education is the
key to success ' and DC believe it|iii)

Take a look at my site - custom exhibition stands Moscow (produceoasis.com)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

So what if you could take your mouse and click on the trainer’s bicep, and as you did that, the screen would open a list of bicep exercise shows that are available, as well as
text on the bicep muscle structure. The 2008 Beijing Olympics is intended to be entirely webcasted online to Web TV
by many companies alongside regular broadcast. It’s just like watching TV
or videos; no matter how great the visuals and animations are, they still won’t be
that effective without music, narration or sounds.

my web blog :: series online - eleferno.cz,

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Greetings! Very useful advice in this particular post!
It is the little changes that will make the biggest changes.
Thanks for sharing!

Feel free to surf to my site Delhi Escort Girl

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Very energetic blog, I enjoyed that a lot. Will there be a
part 2?

my webpage ... כמה עולה אישורי הגעה לחתונה

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

What's up, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that's genuinely good, keep up writing.

Look into my site garagedoorscalifornia.github.io

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

' The first chemical applied to your hair softens it and makes each strand stretchier.

Just like you use it on your hair, it will benefit your pet.
Only 10-15 minutes you can straighten or curl your hair with hair straighteners.

Also visit my web-site ... natural hair flat ironed

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

If you do Search Engine Optimization through this, you'll focus on your human audience, aiming to offer them
the best material possible and making it quickly obtainable to them, by playing according
to the internet search engine's rules.

my web site: seo packages brisbane

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I am truly grateful to the owner of this website who
has shared this enormous paragraph at here.

Also visit my homepage pengeluaran hongkong

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

There is certainly a great deal to know about this issue.
I really like all of the points you've made.

My page: harap cek disini

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

t want my kids seeing a rude or an offensive t shirt when we.
You do not have enough money to buy new clothes that are branded or have a good quality.
By this time every new winter style is on the market, and available for purchase.

Feel free to surf to my web-site - suspenders mens style (http://virusdb.org/doku.php?id=easy_methods_of_suspende_s_a_ound_the_usa)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

If you wish for to get a great deal from this article then you have to apply such methods to your won webpage.

Visit my web-site Teak Furniture Factory

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hello I am so excited I found your blog page, I really found you by mistake, while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyhow I
am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it all at
the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please
do keep up the awesome work.

Look at my webpage :: salvatore ferragamo wallet

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

When your

Feel free to visit my web site ... What To Do Aftewr an Auto Accident - http://w.an.t.ingparentcraz.yrestfirstdro@www.honningvin.dk%2Fcontent%2F...

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I love it when folks get together and share views.
Great website, keep it up!

My blog post ... http://speerp.co.kr/menu01/1348112

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

What i do not understood is in fact how you are
no longer really much more well-preferred than you may be now.

You're very intelligent. You recognize therefore significantly
in relation to this subject, produced me in my view imagine it from a lot of varied angles.
Its like men and women are not interested except it is one thing to do with Lady gaga!
Your own stuffs nice. Always care for it up!

My web blog: Foto Porno

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I loved as much as you'll receive carried outt right here.
The sketch is attractive, your authored subjext matter stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness oer that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formrly again as exactly the same
nearly a lot often inside case you shield thus increase.

My blog post - online filme

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I think this is among the most vital info for me. And i'm glad reading your article.

But want to remark on some general things, The website style is ideal,
the articles is really excellent : D. Good job, cheers

Visit my weblog https://storage.googleapis.com/rehabsnearmemississippi/categories/Benton/Drug-Rehab-Facilities-Ashland-MS-38603.html

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Great work! This is the kind of information that are supposed to be shared across the internet.
Shame on the search engines for now not positioning this post higher!
Come on over and visit my site . Thanks =)

my webpage - rite aid alteril

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

excellent put up, very informative. I wonder why the opposite
specialists of this sector do not realize this. You must proceed your writing.

I am confident, you have a huge readers' base already!

My homepage :: ULRIKE

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Your style is really unique in comparison to other folks I have
read stuff from. I appreciate you for posting when you've got the
opportunity, Guess I will just bookmark this site.

Have a look at my webpage ... result hk

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Good day I am so excited I found your blog, I really found you
by error, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous
post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
I don’t have time to browse it all at the minute but I
have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
lot more, Please do keep up the fantastic jo.

Feel free to surf to my website Xareltoclaims.S3.amazonaws.com

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

You are my breathing in, I own few blogs and infrequently run out from post :).

my blog post farm animals

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

{This is an integral aspect of business growth for the entrepreneur because it involves having several people from one
industry in a single setting, discussing issues pertinent to the business|Many times it has been said that education is the key to success ' and
DC believe it|iii)

Feel free to visit my web site :: exhibition booth Moscow; customexhibitionstand553.edublogs.org,

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hi there to all, the contents present at this site are truly
amazing for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

my blog Eyan

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému