Přípravné dřeviny

Po 2. sv. válce a ještě v 50. letech byly velkým problémem těžko zalesnitelné kalamitní holiny, nedostatek pracovních sil i sadebního materiálu. Pracovníci VÚLH v Opočně tenkrát věnovali mnoho pozornosti také použití přípravných dřevin na kalamitních holinách. Nabízím tři články Vladimíra Zakopala, naskenované ze starých ročníků LP. Informace jsou to natolik zajímavé, že mi snad prominete skenování z počmáraných originálů...

Přínos břízy pro zalesnění našich kalamitních holin (LP 1958, č. 11, 487-491)

Kdy, jak a v jakém rozsahu kultivovat břízu na holiny (LP 1960, č. 7, 292-296)

Význam pomocných dřevin pro růst kultury (LP 1963, č. 2, 80-83)

Vladimír Zakopal publikoval i v časopisu Lesnictví a dalších, viz Publikační činnost VÚLHM Opočno. Pokud byste někdo měl další Zakopalovy práce (mimo LP), budu vděčný za zaslání kopie.

 

Co se stalo s naším výzkumem, že na tyto práce nenavázal? Jak obtížně se dnes - po víc jak 50 letech od uvedených výzkumů - názory na přípravné dřeviny mění, ukazuje následující úvaha M. Košuliče st.

Přípravný les pro klimaxové dřeviny na holinách – ano či ne?

Milan Košulič st.

Ekologicky málo povzbudivé poznatky o obnově kalamitních holin na Slovensku, které mně sdělil přítel po návštěvě Tater počátkem února 2010 – které s podivem byly ještě beze sněhu – když je viděl na vlastní oči, mně daly podnět, abych se znovu vrátil k významu pionýrských dřevin v evoluci lesního ekosystému. V nedávné minulosti žhavé, ale dodnes nechladnoucí téma. Znovu prožívá recidivu diskusních názorů na pionýrské dřeviny pro obrovský rozsah obnovy kalamitních holin posledního desetiletí jak na Slovensku, tak u nás. K námětu se vracím již „nevímpokolikáté“ zvláště po diskusi, v níž naposledy asi před čtyřmi roky zazněly ke „Stanovisku vědců…k ochraně českých lesů“ ekologicky prapodivné postoje. Mimo jiné názor jednoho z diskutujících byl takový, že mne doslova „zvedl ze židle“ a který musím opět opakovat jako podklad mého protinázoru:

„Zásadně mylné je tvrzení, že klimaxové dřeviny (smrk, jedle, buk) nerostou na holinách bez ochrany přípravných dřevin. Tyto dřeviny se vysazují bez pionýrských druhů již nejméně 200 let a odrůstají bez jakýchkoliv problémů. Že by se lépe vyvíjely pod ochranou porostů přípravných dřevin, vylučuji, a nikdy to nebylo prokázáno. U smrku jde o vyložený nesmysl, buk a jedle vyžadují určitý stupeň zástinu – lépe však dospělého porostu než předrůstavé břízy. Bříza je v našich podmínkách spíše plevelná dřevina a velice agresivní, na řadě stanovišť (zejména borových) se musí opakovaně vysekávat. Používání olše jako přípravné dřeviny se propagovalo v 60. letech minulého století. Pro naprostý neúspěch se od tohoto nápadu po několika letech ustoupilo. Určitý význam měla výsadba a výsev pionýrských druhů (bříza, jeřáb, olše šedá) na imisních holinách na hřebeni Krušných hor v 60. až 80. letech. Dnes se zde zbytky těchto porostů v pruzích vysekávají a vysazuje se zde smrk a buk. Závažným důvodem proti širšímu používání pionýrských dřevin je i stránka ekonomická. Kromě nákladů na dvojí zalesnění přistupují i náklady na alespoň částečnou likvidaci dospívajících jedinců těchto druhů a zejména ztráta produkce dřeva po x letech (5-25?), ke které by došlo zpožděnou výsadbou klimaxových (hospodářských) dřevin. Finanční výnos z dřevin pionýrských je prakticky nulový, někdy i ztrátový. Argumenty, že v přírodních podmínkách se klimaxové dřeviny touto cestou obnovují, jsou zcela zavádějící a vědomě neuvažují s významným faktorem v lesnictví – tj. s časem.“

Jak je tomu ve skutečnosti

Po takovém odsudku umělého napodobení přírodního procesu obnovy na holinách, sukcese, zopakuji ještě jednou stručně to, co jsem v této věci napsal již několikrát, i když z toho nemám potěšení, protože jsem roztrpčen postoji mnoha českých (patrně i slovenských) lesníků k ekologickému hospodaření v lesích. Pochopil jsem neotřesitelnou víru některých diskutujících v naprostou pitomost počínání přírody obnovovat se na holinách sukcesí, takže uvádím dále, jak je tomu ve skutečnosti.

 

1) Patrně málo známým, ačkoliv stejně důležitým důvodem pro využívání přípravných porostů pionýrských dřevin na holinách jako ochranná funkce pro cílové dřeviny, je zachování přirozeného růstového rytmu a normálního zastoupení klimaxových genotypů cílových dřevin. Budou­ li totiž klimaxové dřeviny nadále kultivovány na větších holinách bez ochrany správného vývoje pionýrů, dříve nebo později se jejich již tak dost narušený genetický systém posune někam úplně jinam. Stanou se z nich pionýři, jakými je dnes již je většina populací smrku. Stanou se z nich bukobřízy, bukojeřáby, jedlobřízy a podobné genetické znetvořeniny, podobné již vzniklým smrkobřízám či smrkojeřábům. Naší generaci se to již mstí u smrku, u ostatních dřevin to patrně čeká naše potomky, pokud se lesnická praxe zásadně nezmění. Příštím generacím totiž pokračujícím pasečným hospodářstvím lesa věkových tříd pokládáme základ pro jiné typy dnešních klimaxových dřevin. Protože pasečné hospodářství neuznává a tedy ani neusiluje o věkovou a prostorovou diverzifikaci, ekologicky odpovídající evoluci jedle a buku, budou tyto dřeviny velmi pravděpodobně trpět podobnými bioekologickými neduhy, jaké dnes už pozorujeme u smrku. V tom, aby se tak nestalo, spočívá podstata zachování trvalosti lesa, jako morální závazek ba povinnost pro budoucnost. K tomu cituji Korpeľa (1991): „Uvedené dřeviny (bříza, osika, jíva, jeřáb a mnoho dalších) umožňují vznik přípravného lesa, který osídlovací funkci v sukcesním nástupu lesa plní kontinuálně od začátku poledové doby. Tak se připravují podmínky pro nástup (obnovu) náročnějších stinných nebo polostinných dřevin původního (klimaxového) lesa (např. smrku, jedle, buku, dubu, javoru apod.).

 

2) „Zásadně mylné je tvrzení, že klimaxové dřeviny (smrk, jedle, buk) nerostou na holinách bez ochrany přípravných dřevin.“ Samozřejmě, že rostou, a zdánlivě dobře. Ale je to skutečně dobře? Kaňák v této věci zmiňuje výrok archangelského profesora Melechova (1934): „Výzkumy ukazují, že smrk se někdy vyskytuje jako pionýr lesa po holosečích a požáru v oblastech, kde se tyto vlivy často opakují.“ Poté v r. 1997 Kaňák ještě uvádí svá pozorování vývoje smrkových náletů na rozhraní smrčin a nekosených luk na Šumavě v 50. letech a vysvětluje jej takto: „Pionýrské genotypy v populaci klimaxového smrku nejdříve vytvoří řídký přípravný porost (totéž platí pro případ uváděný Melechovem). Jím se připraví příznivé podmínky pro další nálety semen z téhož zdroje. Ale stále více se pod ochranou přípravného porostu téhož smrku uplatňují klimaxové typy jedinců. Ty jsou pak schopné vytvořit postupem času závěrečné (klimaxové) stadium lesa.“ K tomu se vyjádřil i Míchal (1995): „Jednorázovou obnovou lesa přirozené druhové skladby na holé ploše bychom podle mého soudu dali další generaci lesa do vínku růstovou dynamiku lesa přípravného a předurčili do budoucna existenci souvislých ploch stadia zralosti – optima, které se v přírodním lese nevyskytují a mají – při všech myslitelných provozně technických výhodách – minimální ekologickou stabilitu.

 

3) Jinak je tomu při umělém vnášení klimaxových druhů, včetně smrku, přímo na paseky. Přitom tyto dřeviny pochopitelně nepovažujeme z žádného hlediska za přípravný porost. Naopak od nich očekáváme konečný, plně produktivní a odolný les s parametry podobnými normálního klimaxu, odolnost a vysokou produkci. K takovému stavu tam však v zásadě nemůže dojít. Důsledky takového vývoje ekosystému na holinách jsou pak kontraproduktivní: předčasná kulminace růstu takto dotčených dřevin a jeho brzké skončení, podstatně kratší fyzický věk stromů, zhoršení zdravotního stavu, pronikavé snížení výnosů v budoucnosti, když se reprodukce na holinách opakuje, kalamitní rozvrat (viz soudobý smrk). Stupeň špatných důsledků takových jevů závisí jednak na podílu jednotlivých genotypů, jednak na tom, kolikrát již došlo k obnově cílových dřevin na holinách. Geneticky nežádoucí důsledky se mohou dostavit hned v této nebo v některé další generaci porostu. Zmíněné jevy pak musí být pracně a draze napravovány intenzivní pěstební péčí. Přesto většinou se sníženou produkcí a stabilitou lesa. Proto je mylné tvrzení, že tyto dřeviny odrůstají bez jakýchkoliv problémů i po dvěstěleté opakované obnově na holinách bez přípravných porostů. Naopak, taková praxe pravděpodobně byla a je příčinou mnoha zásadních funkčních selhání současných lesních ekosystémů již déle než jedno století. Výzkumy a praxe to dokládají (např. Bergman 1994, zkušenosti ze severní Francie, typické právě nekvalitními bukovými porosty vzniklými z umělých výsadeb na holých plochách).

 

4) Skutečnost, že kultury klimaxových dřevin rostou pod clonou mateřského nebo přípravného porostu někdy pomaleji (např. Peřina 1973, 1977, Čížek 1977), jindy naopak rychleji (Podrázský 1997), je důsledek nejen vlastností stanoviště a aktuální ekologické situace, ale i (ne­ li hlavně) zastoupením různého podílu pionýrských a klimaxových genotypů, o němž dopředu nic nevíme. Navíc je obecně známo, že růst nárostů klimaxových dřevin v přírodních lesích pod jakýmkoliv porostem (mateřským či přípravným) je zpravidla pomalejší. Jde tedy o přirozený růstový rytmus, který nemůžeme přírodě vytýkat, naopak spíš jej napodobovat.

 

5) Odpůrcům PBL asi také unikly informace o tom, že mnoha šetřeními byly vlivy přípravných (ochranných) porostů na klimaxové dřeviny na holinách za různých ekologických situací prokázány, což se v diskusích často popírá. Dále uvádím stručný přehled těch, o nichž se učí snad na každé lesnické škole:

  • vlivy na půdu a přeneseně na rostliny (Němec 1960, Zakopal 1958, Ferda 1963),

  • bioklimatické účinky (Zakopal 1954, 1955), z toho zejména ochrana proti mrazu (Toman 1961),

  • vlivy na přízemní vegetaci (Jirgle 1980, Peřina 1984, Pospíšil 1984),

  • v ochraně proti zvěři (Pěnčík 1954, Kessl a kol. 1957, Švarc a kol. 1981),

  • při přeměnách smrkových a borových monokultur (Konias 1951, Čížek, Kratochvíl, Peřina 1959, Peřina 1960, Lokvenc a kol. 1992 aj.),

  • při zalesňování holin, zvláště kalamitních (Pěnčík 1954, 1958, Kessl a kol. 1951, Konias 1951, Jirgle 1980, 1988).

 

6) Nad některými názory stále více kroutím hlavou, např. že bříza je v našich podmínkách spíše plevelná dřevina a velice agresivní. Takový názor znám skoro 50 let, kdy nám i jedinou břízu ve smrčině vytýkala a trestala za ni snad každá kontrola. Je to naopak pravý pionýr, vysoce slunná dřevina, mj. i proto nepříliš konkurenčně mocná, zato s blahodárnými bioekologickými účinky (Bradáč 1958, Zakopal 1958, Jirgle 1980, Míchal 1994 aj.), bez zvláštních potíží pěstebně zvládnutelná, když se to umí. Likvidovat břízu v borových porostech považuji přímo za pěstební omezenost. Podle Zakopalova (1958) výzkumu borovice ve směsi s břízou, která ji mírně předrůstala, byla za 4 roky po výsadbě borovice o 26 % vyšší než sousední borová kultura bez břízy. Vrůstavé až úrovňové postavení břízy vůči borovici působí velmi příznivě na jemnější a kratší zavětvení borovice a tím její lepší čištění. Přitom zvyšování procenta bočního ovětvení zůstává trvale za zvýšením procenta výškového přírůstu. Výchovný účinek břízy na tvarování koruny a kmene borovice je patrný ještě po mnoha letech. Rovněž směs dubu s břízou poskytuje velmi dobrý pěstební výsledek. Jedna z informací o tom pochází z Horního Bavorska (AFZ–Der Wald 12/1999, in LP 9/1999, dostupné na http://lesprace.silvarium.cz/content/view/1762/160/). Je skutečně hodna přečtení. Takže mně nic neříkejte o bezduchémvysekávání břízy nejen v borových kulturách a mlazinách, natož o její „plevelnosti“ a agresivitě. A kdo neumí pracovat s olší jako pionýrem, musí se to naučit a pak uvidí, jaké divy se s ní dají na pasekách konat pro podporu nejrůznějších hospodářských dřevin třeba při přeměnách smrkových a borových monokultur a při zalesňování kalamitních holin (zkušeností s ní mám na malých i velkých holinách habaděj, a to od hor po nížiny – vysázel jsem jí v minulosti desetitisíce). To, že se v Krušných horách zbytky pionýrů jako přípravných porostů v pruzích vysekávaly a holé pruhy zalesňovaly smrkem a bukem, jsem asi před 15 roky skutečně viděl (nevím, zda se tak děje dosud); divil jsem se, a také jsem otevřeně nesouhlasil. Ale prosím, nikomu nechci lézt do zelí, které neznám (jenom vím, že se tam vysévala bříza nejrůznější provenience, takže její konce byly a jsou často neslavné…).

 

7) Finanční přínos z pionýrských dřevin vůbec nemusí být nulový, ba ztrátový, jak se někdy uvádí. Cožpak se neví, že bříza se přinejmenším v samovýrobě dobře prodává na palivo, o které je a bude snad vždycky zájem. Nemluvě o možnostech řádným pěstováním ze všech pionýrů vypěstovat užitkové sortimenty; např. v Polsku, pokud vím, je bříza ceněna jako vláknina, nemluvě o známém skandinávském „březovém“ hospodářství. Tlusté břízy, osiky nebo olše budou vždycky dobře prodejné. Další podrobné informace, tentokráte o dvojvrstvových, dvojsečných porostech břízy a osiky se smrkem, jedlí nebo bukem, javorem, lípou apod., sdělují Korpeľ a Saniga (1995). Jde o porostní formy smíšeného lesa vznikající převážně spontánně ve skandinávských a pobaltských zemích a v Rusku, kde bříza nebo osika vytváří od počátku, příp. dodatečně vznikající ochrannou etáž pro další zmíněné dřeviny. Když uvážíme, že v našich podmínkách je možné dosáhnout při kratším mýtním věku jak osiky tak i smrku o 20-30 let asi o 20-25 % vyšší objemovou produkci při větších dimenzích, bude se tato kombinace i u nás jevit jako perspektivní, zvláště v imisních oblastech“, uvádějí Korpeľ a Saniga (1995).

 

8) Považovat vznik klimaxových dřevin na holinách přírodním způsobem, tj. přes přirozeně vzniklý přípravný porost, za „zavádějící“, za jaký jej mnozí ještě považují, cítím jako ekologickou aroganci, ztrátu úcty k přírodě. On vlastně zavádějící je, ale k šetrnému obhospodařování lesa způsobem blízkým přírodě. Zaklínací argument – ekonomika – je tady irelevantní. Neboť již od dob Gayerových (z konce 19. století) se v lesnictví tušilo, že v pěstování lesů jsou dlouhodobě nejekonomičtější takové operace, které co nejvěrněji napodobují přirozené procesy.

 

9) Samozřejmě, že faktor času je důležitý a musí se brát na vědomí, ale jinak než v pasečném hospodářství. Delší trvání některých přírodních procesů, než jak jsme zvyklí při pasečném hospodaření, však není ekonomickému obhospodařování lesa na závadu. Nevyužívání přírodních procesů, byť vyžadují více trpělivosti, je jedním z nejhorších prohřešků proti přirozenému běhu věcí a ekonomice LH. Např. krátkými obnovními a zmlazovacími dobami les zbavujeme možností uplatnit přirozený proces autoredukce, samočištění stromů od větví a přirozenou strukturalizaci jako mocný ekostabilizační faktor. Tyto spontánní samořídící schopnosti lesa pak musí člověk zbytečně, iracionálně nahrazovat velkými kvanty dodatkové energie, práce a nákladů. To vše nemá s biologií lesa nic společného. Samozřejmě, že při hospodářském využívání lesů nepůjde o návrat k „nekonečným“ časovým cyklům pralesů. Ale nic by nemělo bránit tomu, abychom v rámci přijatelných limitů obmýtních dob, v podstatě většinou těch stávajících, prodlužovali ty doby vývojových fází lesa a s nimi spojené přírodní procesy, které jemu i člověku prospívají. V rámci stávajících obmýtí tím nedochází k žádné produkční újmě, ba naopak: mimo shora zmíněné autoregulační procesy i světlostním přírůstem na předržované zásobě a dorůstáním slabých stromů do tlustých. Přitom lze většinu stromů vytěžit až v době jejich plné zralosti, tzn. se zvýšeným produkčním efektem a s vrcholně užitečnými vlivy na podrost. Nápravu je třeba hledat v tom, že ekologickým opatřením dáme větší šanci se prosadit v náš i lesní prospěch jen smysluplným časovým řízením práce v lesích. A to na bázi i diferencovaných výběrných těžeb. Ale to už je jiná velká kapitola jiného, kombinovaného, v zásadě však neholosečného obhospodařování lesa, jiné, budoucí etapy jeho správy.

Ani snad nemusím říkat, že na otázku položenou v nadpisu lze odpovědět: ANO.

 

 

 

 

Komentáře

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the
net the easiest thing to be aware of. I say to you, I
definitely get irked while people think about worries that they
plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing
without having side effect , people could take
a signal. Will likely be back to get more. Thanks

Feel free to visit my webpage; Escorts

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

This is my first time visit at here aand i am genuinely impressed to read all at one place.

my web sitte movie Stream

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

This post is invaluable. How can I find out more?

My site - Darla

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was a entertainment account it.

Look complicated to more delivered agreeable from you!
However, how can we keep in touch?

My blog: sgp kamis

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hi there, I would like to subscribe for this weblog to
take most up-to-date updates, so where can i do it please assist.

Also visit my web blog; φθηνη ασφαλεια
αυτοκινητου ελληνικο (Elisha)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Get out of debt today. Bankruptcy iis a dirty scary word.

But once you learn the ins and outs of bankruptcy it is not so
scary anymore. In fact, you may conclude it is your best chance at staarting a new future.

Also visit mmy weeb site; find lawyer by name - http://cool.hott.a.r.t.m.a.s.s.f.l.a.w.l.e.s.s.p.a.n.e.r.e.e@alumni.ppta...

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I think the admin of this web site is actually working hard
for his site, as here every data is quality based information.

my homepage ... Accidentes De Autos De Carreras California

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

much more probable to get sick and die young due to the fact it impacts the immune functions.
Moreover you don't require paying a single penny for availing any of the channels.

I find this as a better option than cable or satellite TV providers
because it is cost effective.

Here is my webpage - watch series hd - http://virusdb.org/doku.php?id=options_fo_significant_facto_s_in_se_ies_online,

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital
to assert that I acquire actually enjoyed
account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment
and even I achievement you access consistently quickly.

Feel free to visit my web page; bang bugis

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

It's remarkable for me to have a web page, which is beneficial in support of my
knowledge. thanks admin

My blog post - xareltonews.netlify.com

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Thanks for the good writeup. It in truth used to be a entertainment
account it. Glance complicated to far added agreeable from you!

However, how could we communicate?

Feel free to visit my web page ... Cheryle

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

The idea of hair stylists pampering your mane sounds inviting (and relaxing).
However, most treatments can use chemicals that are harsh on the
hair and unsafe for the user. Only 10-15 minutes you can straighten or curl your hair with hair straighteners.

Feel free to visit my site :: straightened natural hair (http://www.spuntiespuntini.it/)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Quality articles or reviews is the main to be a focus for thhe
visitors to visit the website, that's what this web page is
providing.

Take a look at my web page: Online filme

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

product

Here is my site blood alcohol level (Dianne)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage?
My blog is in the exact same area of interest as yours and
my users would certainly benefit from a lot of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Regards!

Also visit my page :: Glen

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Excellent weblog right here! Additionally your site so much up very fast!
What web host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink for
your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

my web-site ... four player card

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph
posted at this web site is really nice.

my homepage - filme online Schauen

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

wonderful post, very informative. I wonder why the other experts
of this sector do not understand this. You must continue your writing.
I am confident, you have a great readers' base already!

My web page :: Velma

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hey would you mind letting me know which webhost you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this
blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good
web hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!

Look into my web site :: Horacio

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Does your blog have a contact page? I'm
having problems locating it but, I'd like to
shoot you an e-mail. I've got some ideas for your blog you might
be interested in hearing. Either way, great website and
I look forward to seeing it grow over time.

my weblog :: garage replacement

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Each dynasty had its own characteristics that were likewise reflected in the clothes.
Make sure you compare the cost online and buy things only when you've compared their cost.
Keep clothes that are stained by food separate from those that are soiled by urine.

Here is my web site men fashion suspenders (http://ynnopharma.com.vn/UserProfile/tabid/134/UserID/166369/Default.aspx)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

It's awesome in support of me to have a web page, which is useful for my
knowledge. thanks admin

Look into my page: Delhi Escort Girl

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Great goods from you, man. I have have in mind your stuff prior to and you are simply too fantastic.
I really like what you have received right here, really like what you are stating and the best way
through which you are saying it. You make it enjoyable and you continue to take care of to stay it wise.
I can't wait to learn much more from you. This is actually a great website.

Also visit my website; http://hairclinics.bitbucket.org/categories/Arizona/Non-surgical-Hair-Replacement-Near-Me-Bullhead-City-AZ-86446.html

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Pretty portion of content. I just stumbled upon your website and in accession capital
to claim that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you get
right of entry to consistently quickly.

Feel free to visit my blog post ... hongkong prize

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Wow, this article is pleasant, my younger sister is analyzing these
things, thus I am going to tell her.

Feel free to visit my blog post lidlspecialsireland.Bitbucket.org

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

These types of options prove useful to people who do not like to
waste time commuting. This leads to clothes made from this fabric lasting about 15
washes before it begins to break down. Keep clothes that are
stained by food separate from those that are soiled by urine.

My web-site :: suspenders fashion tips

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Useful information. Fortunate me I discovered your site by accident, and
I am shocked why this accident did not came about in advance!
I bookmarked it.

Also visit my page - Inpatient Alcohol
Treatment Centers - http://irenon.com/search_new.php?url=&tipo=sr.%20method=&url=https%3A%2F...

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

t want my kids seeing a rude or an offensive t shirt when we.

Make sure you compare the cost online and buy things only when you've compared their
cost. Joseph's Clothiers 194 Wellington Street, London, ON N6B 2L1 (519) 438-2955 (519) 438-8475 (Fax).

Here is my web site; outfit suspenders

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge about unpredicted emotions.

My web page - Lenard

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

When someone writes an article he/she maintains the image of a user in his/her mind that how a user can be aware of
it. Thus that's why this article is perfect.
Thanks!

my blog ... keyword (wichmannratliff1.thezenweb.com)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

When your

Here is my site statute of limitations

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Why viewers still make use of to read news papers when in this
technological world the whole thing is available on web?

Look into my webpage: progettovivarium.it

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I have learn some just right stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
I wonder how a lot attempt you set to create such a fantastic informative site.

Visit my web blog lidl opening hours easter sunday

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you ever
been blogging for? you make blogging glance easy.
The total look of your web site is fantastic, let
alone the content!

Feel free to surf to my web site: Informacion Sobre Los Accidentes Automovilisticos California

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Racing footwear and minimalist sneakers are frequent right here and there's a
feeling of being connected to the street.

Here is my weblog :: Adidas Ultra Boost

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

{This is an integral aspect of business growth for the entrepreneur because it involves having several people from one industry in a single
setting, discussing issues pertinent to the business|Many times it has been said that education is
the key to success ' and DC believe it|iii)

My web blog ... exhibition stands Moscow - www.banexx.com,

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hello, yes this article is really good and I have learned
lot of things from it regarding blogging. thanks.

my web blog keyword - Kellye,

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

I've read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
I surprise how a lot attempt you put to make this sort of fantastic informative web site.

Here is my blog - fix roller door

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Children will love learning about the homes, habits and diet of these common but mysterious insects.
Besides being non-fattening, honey taken on regular basis, reduces the
level of blood cholesterol. Thus, for people not knowing the real properties of honey, the logical assumption is that honey is fattening and a
real threat for anybody who wants a model-like figure.

my page ... honey store (blogs.rediff.com)

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

For the reason that the admin of this website is working,
no hesitation very soon it will be well-known, due to its quality contents.

Here is my web-site :: Accidentes De Caros California

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

If some one wants to be updated with newest technologies afterward he must be go to see this website and
be up to date every day.

Here is my web-site :: totobet

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The
text in your content seem to be running off the screen in Firefox.
I'm not sure if this is a formatting issue or something
to do with browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Cheers

Feel free to surf to my page ... keyword; Dell,

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting
a little homework on this. And he in fact ordered me
dinner simply because I found it for him... lol. So allow me to reword this....

Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter here on your site.

My webpage Ekanayana

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

There is definately a great deal to find out about this
issue. I really like all of the points you made.

Feel free to visit my page - Lasonya

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Hello! I just wish to give you a big thumbs up for your great
info you have got here on this post. I will be returning to
your site for more soon.

Also visit my web site; Que Hacer Despues De Un Choque De Auto California

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Pretty section of content. I just stumbled upon your web
site and in accession capital to assert that I get actually loved account your weblog posts.
Any way I'll be subscribing in your augment or even I
success you get admission to consistently quickly.

my web-site; מסגרים בפ"ת

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Music as well as night life typically aren't constantly
regarding going to the newest Club tour
in Krakow (Melvina),
or waking up with a hangover (oddly, I somehow seemed to stay
clear of all of these morning-headaches).

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

Thanks for sharing your thoughts on Garage Door. Regards

Here is my page - https://garagedoorsocal.s3.amazonaws.com/

Odpovědět na komentář | Přírodě blízké lesnictví

{This is an integral aspect of business growth for the entrepreneur because it involves having several people from one industry in a single setting, discussing issues pertinent to the business|Many times it has been said that education is the
key to success ' and DC believe it|iii)

Feel free to surf to my site exhibition stands Moscow
[pantravel.com.ua]

Creative Commons License
Přírodě blízké lesnictví, jejímž autorem je Milan Košulič, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česká republika.
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.prirozenelesy.cz

Běží na Drupalu, open-source redakčním systému